Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Dokumenti normatīvie

SkolaDokumenti normatīvie

Iekšējie normatīvie akti.

1.Rīcības plāni.

   1.1. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

   1.2. Ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem.

   1.3. Ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdoma, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.
   1.4. Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konflikts starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku.
   1.5. Rīcības plāns, ja nepilngadīgais izglītojamais izglītības iestādē vai tās organizētajos pasākumos apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
   1.6. Rīcības shēma mācību stundu kavējumu novēršanai.
   .

2. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība.
    2.1. Par Rīgas 31.vidusskolas izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi.
    2.2. Par videonovērošanu skolā.
    2.3. Personas datu apstrādes veidlapa.

3. Grozījumi Ētikas komisijas nolikumā.

4. Rīgas 31.vidusskolas darba kārtības noteikumi.
    4.1. Grozījumi 27.04.2020. "Darba kārtības noteikumos".

5. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.

6. Rīgas 31.vidusskolas Ētikas kodekss.

7. Rīgas 31.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi.
    7.1. Grozījumi 17.10.2023.

    7.2. Grozījumi 12.01.2024.
    7.3. Grozījumi 07.02.2024.

8. Rīgas 31. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

    8.2. Grozījumi 09.01.2024.

9. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

10. Kārtība, kādā notiek izglītojamo ēdināšana Rīgas 31.vidusskolā.
11. Garderobes lietošanas kārtība.
12. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums.
13. Skolas padomes reglaments.
     13.1. Grozījumi.
14. Izglītojamo padomes nolikums.

16. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 31.vidusskolā.

17. Attālināto mācību, kā pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību procesa daļas, organizēšanas kārtība Rīgas 31. vidusskolā.


.

Pielikumi:

  1.1.kavejumu-registracijas-kartiba.docx (DOCX, 23 KB)

  2.personas-datu-aizsardzibas-kartiba.pdf (PDF, 6.05 MB)

  3.grozijumi-etikas-komisijas-nolikuma.pdf (PDF, 2.75 MB)

  4.darba-kartibas-noteikumi (DOC, 155 KB)

  4.1.grozijumi_darba_kartibas_noteikumos (PDF, 152 KB)

  6.etikas-kodekss.pdf (PDF, 4.05 MB)

  9.bernu-sudzibu-iesniegsanas-un-izskatisanas-kartiba.docx (DOCX, 24 KB)

  10.kartiba_izglitojamo_edinasana.pdf (PDF, 237 KB)

  11.garderobes_lietosanas_kartiba (PDF, 146 KB)

  12.nekustama_ipasuma_iznomasanas_komisijas_nolikums (PDF, 468 KB)

  13.skolas_padomes_reglaments (PDF, 236 KB)

  14.Izglitojamo_padomes_nolikums (PDF, 272 KB)

  17.Attalinato-macibu-organizesanas-kartiba (PDF, 659 KB)

  4-nts_ieksejas-kartibas-noteikumi.doc (DOC, 192 KB)

  7-nts_kartiba-kada-skola-uzturas-nepiederosas-personas.pdf (PDF, 229 KB)

  ricibas-plans-ja-izglitibas-iestade-konflikts-starp-izglitojamo-un-izglitibas-iestades-darbinieku.pdf (PDF, 83 KB)

  ricibas-plans-ja-nepilngadigais-izglitojamais-izglitibas-iestade-vai-tas-organizetajos-pasakumos-apdraud-savu-vai-citu-personu-drosibu-veselibu-vai-dz (PDF, 61 KB)

  ricibas-shema-macibu-stundu-kavejumu-noversanai.pdf (PDF, 66 KB)

  ricibas-plans-ja-izglitibas-iestade-konstate-emocionalu-fizisku-vardarbibu-starp-izglitojamajiem.pdf (PDF, 80 KB)

  ricibas-plans-ja-izglitibas-iestade-konstate-vai-ir-aizdomas-ka-izglitojamie-lieto-glaba-vai-izplata-atkaribu-izraisosas-vielas..pdf (PDF, 77 KB)

  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (PDF, 654 KB)