Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Sludinājums. Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības 121m2

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Rīgā, 2016. gada 13.maijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Skuju ielā 11

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 111 0089 001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība - 121 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

veļas mazgātavas un frizētavas pakalpojumu sniegšanai.

 

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Biznesa konsultantu grupa" 21.04.2016. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu - Rīgas 31.vidusskolas ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa - 1,50 EUR/m2 (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

3  (trīs) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2016.gada 1.jūnijā, plkst. 9:30

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2016.gada 31.maijam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas 31.vidusskola, Rīgā, Skuju ielā 11,  LV-1015

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Edvīns Driņķis, tālrunis 67343230.